flowerpattern_3_scaled_LIGHTBOX.jpg
linnesällskapet_0.png

Linnésällskapet

Vi är en rikstäckande organisation som vill sprida och fördjupa kunskapen om Carl von Linné och hans verk. Vi vill vårda den linneanska traditionen och på så sätt värna om och väcka intresse för natur och vetenskaplig kultur. En av våra främsta uppgifter är att stödja Linnémuseet.

Sällskapet anordnar aktiviteter för medlemmar och allmänheten, vi ansvarar för Linnémuseet i Uppsala och ger ut Svenska Linnésällskapets Årsskrift (SLÅ). 

Svenska Linnésällskapet leds av en styrelse om 10 ledamöter, varav en är utsedd av Uppsala universitet.
 

Aktuellt:

Svenska Linnésällskapets årsmöte:

Söndagen den 26 september 2021 kl. 14:00
Plats: Orangeriet, Linnéträdgården

 

Program:    

14:00 Årsmöte
Därefter höstbuffé (betalas i förskott). Öl och vin kan köpas på plats.

De som önskar deltaga i buffén ombeds att göra en förhands-anmälan genom att på Svenska Linnésällskapets bankgiro 625-1169 betala in 250:- senast fredagen den 17 september. Ange ”årsmöte” och namn.
 

Dagordning:

1/  Årsmötets öppnande
2/  Val av protokollsjusterare
3/  Fråga om årsmötets behöriga utlysande
4/  Godkännande av dagordningen
5/  Verksamhetsberättelse och ekonomisk förvaltningsberättelse för 2020
6/  Revisorernas berättelser
7/  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning
8/  Val av ordförande och vice ordförande för ett år
9/  Val av styrelseledamöter för tre år
10/  Val av valberedning för ett år
11/  Val av revisorer för ett år
12/  Val av revisorssuppleanter för ett år
13/  Fastställande av medlemsavgift för 2022
14/  Övriga frågor
15/  Årsmötet avslutas

Stadgar för Svenska Linnésällskapet

transparant_2000x1000_3.png

Sällskapets plusgiro

För dig som betalar in via internetbank med ihågkomna kontonummer: observera att Sällskapet numera har avvecklat sitt plusgiro och numera endast har bankgiro. Vi har även nytt IBAN och BIC/SWIFT. Se mer under fliken kontakt eller klicka här.
 

Ny distributör för Sällskapets publikationer

Från Hösten 2015 distribueras Sällskapets publikationer via Acta Universitatis Upsaliensis. För att komma till Actas webbshop, klicka på länken ovan "Försäljning av publikationer". Sällskapets medlemsmärke och Gunnar Brusewitz litografi över Linnés Hammarby säljs via länken ovan "Övrig försäljning".


Ange din e-postadress

Hela 180 medlemmar har ännu inte angett sin e-postadress, vilket leder till stora brevutskick med extra kostnader. Anmäl din e-postadress till oss genom att skicka namn, medlemsnummer, e-postadress samt övriga kontaktuppgifter till Sällskapet på e-postadress: 
info (at) linnaeus.se
Byt ut (at) mot @
 

Har du flyttat?

Meddela din adressändring så snart som möjligt till: 
info (at) linnaeus.se
Byt ut (at) mot @