Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Linnéminnen

Linnéjubileet ger oss anledning att titta närmare på 1700-talsbebyggelse och se hur impulser från Europa har smält samman med lokal tradition och tillgång på byggnadsmaterial. Genom att följa Carl von Linné i spåren till platser där han bott eller studerat kommer vi nära hans tid. Miljöerna ger skönhetsupplevelser samtidigt som besökaren får en inblick i vardagens stök och slit på åkrarna.

Nils Linnaeus fick tjänst som präst i Stenbrohults socken i Småland 1705 och flyttade då till Råshult. Sonen Carl föddes 1707 i ett hus som troligen låg vinkelrätt mot den nuvarande Linnéstugan. Gården brann och dagens Linnéstuga byggdes först i slutet av århundradet.  År 2004 undersökte arkeologer marken och fann spår av flera byggnader som legat runt en stensatt gårdsplan. 

Landskapet vid gården är återställt och ser ut som på Linnés tid. På inägorna odlade man och eller tog tillvara hö. Gärdsgårdar skyddade marken för djuren, som fick beta på utmarkerna. Det är ett småskaligt landskap med åkerlappar, skogsbete och ängsmarker. På de små steniga åkrarna odlas gamla sorter av korn, havre och råg och lin. Ängsmarken sköts som i gamla tider. Lövträden har en speciell form eftersom de hamlas. Det innebär att årsskott och grenar kapas och används till vinterfoder, bränsle eller hantverksprodukter. Man odlar utan att använda konstgödning och det gynnar den biologiska mångfalden. I området kan man hitta klockgentiana, granspira, jungfrulin, slåttergubbe, svinrot och Jungfru Marie nycklar.När Carl var två år blev hans far kyrkoherde i Stenbrohult och familjen flyttade till prästgården som låg nära den medeltida kyrkan, där Nils Linnaeus tjänstgjorde. Den nuvarande kyrkan i nyklassisk stil uppfördes 1828-30. I utkanten av kyrkogården finns en källarnedgång och det är det enda spåret av den gamla prästgården.

Carl Linnaeus gick i skola i Karolinerhuset i Växjö. Det byggdes under 1600-talets sista år och är mycket väl bevarat. Efter studentexamen började Carl läsa i Lund, där han bodde inackorderad hos professor Kilian Stobaeus i ett hus nära domkyrkan. Det finns inte kvar längre. Efter ett år flyttade Carl till universitetet i Uppsala.

Carl Linnaeus och Sara Elisabeth Moraeus gifte sig 1739 på hennes föräldragård Sveden utanför Falun.  Det var då en bergsmansgård som bestod av tre stora timrade hus. I bröllopsstugan finns välbevarade väggmålningar kvar och motiven är hämtade från bibeln. Carl trivdes mycket bra hos sina svärföräldrar och besökte dem ofta. Bröllopsstugan är en del i världsarvet Falun och kopparbergsslagen. Carl von Linnés son och arvtagare föddes på gården 1741.

Ett par år senare fick Carl Linnaeus en professur i Uppsala och flyttade till Svartbäcksgatan till det som är dag är Linnémuseet och Linneträdgården. Huset byggdes 1693 av Olof Rubbeck d.ä. som var professor i medicin, botanist, historia, uppfinnare och arkitekt. Han anlade också den botaniska akademiträdgården 1655.

Både hus och trädgård var i dåligt skick när familjen Linné skulle flytta in och bostaden byggdes om. Bottenvåningen inreddes till familjen. Andra våningen blev den vetenskapliga avdelningen med föreläsningssal, bibliotek, arbetsrum och rum för samlingarna. Huset och trädgården blev under hans tid ett internationellt centrum för medicinsk och naturvetenskaplig forskning. Här undervisade Linné, forskade, författade banbrytande böcker och ägnade sig åt brevväxling. Fröer, plantor och djur från hela världen skickades till honom.

Carl von Linne längtade till landet och 1758 köpte han gården Hammarby som ligger ungefär en och en halv mil från Uppsala. Han lät bygga en ny pampig huvudbyggnad i två våningar och den inreddes ståndsmässigt. Linné ängslades för eldsvåda varför ett litet museum i sten uppfördes för Linnés samlingar på en höjd bakom boningshuset. Den nuvarande trädgården är en 1800-talsträdgård men det finns spår av Linnés trädgård i parken och på höjden vid den gula museibyggnaden. Familjen tillbringade somrarna på Hammarby och Carl von Linné tog också emot privatelever här. Han köpte även gården Sävja och andra fastigheter i närheten

Monika Minnhagen-Alvsten, nationell samordnare, Linnéminnen  
08-51918090

 All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Det småskaliga odlingslandskapet i Råshult. Foto Lars-Ola Borglid
Alla djuren på Råshult är lantraser. Foto Lars-Ola Borglid
Bröllopsstugan i Sveden, Foto Marita Jonsson
Linnémuseet - exteriör med blommande stjärnflocka. Carl von Linnés hem 1743-1778, Foto: Anders Damberg
Sovrummet på Hammarby är tapetserat med blomsterplanscher. Foto Marita Jonsson