Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Liv och verk

Carl von Linné är den mest kände svenska naturforskaren, både i Sverige och internationellt. Han har lämnat spår på många ställen, orter bär hans namn, platser på månen är uppkallade efter honom, han dekorerar våra sedlar och Linnea är ett populärt flicknamn. I vetenskapshistorien satte Linné sin prägel på en hel epok, den linneanska. Epoken kännetecknas av ambitionen att inventera, ordna och namnge hela naturen.

Kartläggning av naturen
Linné är kanske mest känd som blomsterkungen och för sitt sexualsystem. Men hans gärning täckte inte bara växtriket utan även mineral- och djurriket. Han var nyfiken på och ville kartlägga naturen i sin helhet. Av denna kartläggning kvarstår särskilt det namnskick som Linné införde, den så kallade binära nomenklaturen. Som bas för denna systematik gav Linné ut en rad regelböcker, som efter inledande motstånd kom att styra naturalhistorien och även påverka andra vetenskaper. Linné rensar språket, ger sin vetenskap en fast terminologi, formulerar ett artbegrepp och anger de stora måtten för naturalhistorien. I den heter t.ex. människan Homo sapiens och ingår bland primaterna i klassen däggdjur eller Mammalia - allt namn och begrepp som Linné skapat.

Världsbilden sprids
Den linneanska världsbilden har blivit populär inte bara inom akademiska kretsar utan också som hobby. Hans världsbild har blivit spridd över världen, först genom de så kallade linneanska apostlarna, en grupp lärjungar som nådda längre ut i världen än nästan några svenskar tidigare. I deras död i främmande land finns drag av heroism, de dog för vetenskapen. Linnés fortsatta inflytande har också lett till vetenskapliga resor, inventering och märkliga livsöden, men har också sin mer stillsamma karaktär av samlande, systematik och lyckligt umgänge med naturen på olika platser på jorden. Linnés kreativitet och nyfikenhet gav spår inte bara i vetenskapen utan också i litteraturen och kulturen i övrigt.
Tidsdokument
De skrifter som Linné lämnade efter sig visar också hur Sverige såg ut för länge sedan och man förstår hur vårt land har förändrats. De platser som särskilt är knutna till honom vårdar hans miljöer - födelsebygden i Småland, gymnasiet i Växjö och universiteten, först i Lund, sedan i Uppsala, som han blev trogen livet ut. Genom att läsa de stora samlingar brev, skrifter och föremål som finns kvar och besöka de platser där han bodde kan vi komma Linné nära, charmeras av honom, men kanske också finna andra sidor.

Linnés anda finns än idag
Det linneanska arvet är rikt, men inte statiskt. Det växer och är föränderligt. Idag finns till exempel anledning att lyfta fram hans intresse för ekonomi, eller som man sade, "hushållning", och hur den hela tiden är förbunden med det vi kallar "ekologi" och som Linné kallade "naturens ekonomi". Idag vill vi förstå Linné inte bara som en framgångsrik vetenskaplig entreprenör utan också som en person som grubblade över framgången och meningen med livet.
 
Text av Gunnar Broberg
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

© KVA