Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

The Linnaean Correspondence

Så här skrev Carl von Linne själv om sin brevsamling: "Correspondencer hade Linnaeus icke alenast ganska ansenliga inom riket, med alla Curieusa, utan ock med åtskilliga utlänningar ock besynnerligen med de lärdaste ock Curieusaste i Europa [...] Denna dyra samling af Bref vore värd at göras public, som den innehåller många hundrade bref, uti hvilka afhandlas alt märkvärdigt, som upkommit ifrån 1735 till hans död."

Vad kan vara mer publikt än att lägga ut samtliga brev på Internet? En slags senkommen blogg som kommer att innehålla bevarade brev från Linné själv samt brev från hans lärljungar och andra forskare över hela världen. Webbsidan man hittar det på är www.linnaeus.c18.net där de 5 600 kända breven till och från Linné finns i faksimil, en sammanfattning på engelska av varje brev, ett lättöverskådligt register över alla kända brev liksom kortfattade biografier av i korrespondensen nämnda personer.

- Breven är inte bara vetenskapligt intressanta för biologer, utan ger också en fin inblick i 1700-talet och dess tänkesätt, säger Carl-Olof Jacobson, ordförande i Svenska Linnésällskapet.

 All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

 

Linnés studerkammare i Linnémuseet. Fotograf Olle Norling