Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Miljöprogram

Linné är en av världens mest berömda vetenskapsmän och i samband med det stora firandet 2007 är det naturligt att de kvalitetsmärkta arrangemangen får en klar miljöprofil. Dagens moderna begrepp, "Hållbar utveckling" eller internationellt; "Sustainable development", är en lika naturlig utveckling av Linnés arbete som den inom botaniken och zoologin. Linnéfirandet 2007 innebär såväl en möjlighet som ett ansvar att verka för hållbar utveckling. Linnés kunskaper i olika vetenskapliga discipliner kan användas i en ekologisk kontext och de pedagogiska insatserna inom aktuella ämnesområden görs tillgängliga för barn och ungdom, allmänhet, turister, verksamhetsutövare och samtliga lärosäten och skolor. Detta sker bl.a. genom utbildningsprogrammet för skolorna, samt via information om miljöprogrammet och miljöpolicyn här på hemsidan, och via respektive arrangör av lokala aktiviteter.
Hållbar utveckling brukar internationellt koppla samman miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Linné var även engagerad i ekonomiska frågor, alltifrån familje- och jordbruksekonomi till nationalekonomi. Skånska resan 1749 på ständernas uppdrag och andra resor i landet, hade bl.a. som syfte att utforska landets ekonomiska nyttigheter.

Linné var även den förste ekologen, fastän begreppet inte uppfanns förrän hundra år efter honom. Hans insikter i ekologi, samspel och kretslopp i naturen omfattar en hel del av hans alster och är en bärande idé i hans vetenskapliga arbete. Han tänkte globalt och kartlade biologisk mångfald som ibland kallas "jordens livförsäkring". Olika begrepp som Linné myntade kom att användas av Charles Darwin, utvecklingsbiologins fader. På så vis har Linné också medverkat till evolutionsbiologins framväxt. En beskrivning av dessa förhållanden finns i det miljöprogrammet  "Från Linné till hållbar utveckling".

 
Under jubileet rekommenderas alla medverkande att ta ansvar för sin verksamhet och livsstil enligt Agenda 21-principerna, de 16 nationella miljökvalitetsmålen och miljöbalken.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess.
Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Linnéjubileets miljöpåverkan

Att arrangera resor eller exkursioner med mycket folk, ställer krav på att t.ex. energianvändning och slitage på naturen etc. minimeras. Trycksaksproduktion och användande av engångsartiklar är andra exempel under jubileet där miljöaspekter är aktuella. Delegationen kommer i dessa sammanhang att inspirera till ett firande med miljöhänsyn som skall bidra till att minimera och effektivisera användandet av energi, material och naturmiljöer.

Då Linnédelegationen inte är en egentlig verksamhetsutövare, men väl uppmuntrar till aktiviteter och kvalitetsgodkänner aktiviteter, kommer delegationen och regionansvariga att verka i Linnés anda genom hans insikter i de ekologiska sambanden. Detta sker genom att motivera/uppmana:

företag och andra organisationer, kommuninvånare, medarbetare och andra aktörer till ett miljömässigt, ansvarsfullt agerande i samband med Linnéfirandet 2007 och efter Linnéårets slut.
projektägare som är kvalitetsgodkända att verka för att människor och djur försäkras en hälsosam och god miljö samt att skydda naturen från negativ miljöpåverkan i samband med jubileumsaktiviteter
projektägare att ställa miljökrav vid upphandling av varor och tjänster samt vid researrangemang
projektägare att följa miljölagstiftningen och övriga miljökrav (se inre verksamhet nedan och länkar om upphandling mm) som berör dem
till klimatkompensation, naturskydd, skydd av regnskog och bilogisk mångfald, skogsplantering i Afrika, Östersjöprojekt mm.
Vill du veta mer?

Kontakta Widar Narvelo, samordnare av miljöprogrammet
telefon 042-10 52 96
e-post