Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Prestigefylld USA-turné


för

ovärderlig klenod


Flera av världens främsta vetenskapsmän finns på plats när Linnés eget exemplar av Systema Naturae visas för första gången på Harvard Museum of Natural History i USA. Det är den första anhalten av fyra exklusiva visningar som sker under en två veckor lång USA-turné. Det är Linné2007 som arrangerar resan med anledning av jubileumsåret. Systema Naturae har tidigare i år visats i Japan för kejsarparet och i utgivningslandet Holland.
 
Den oersättliga nationalklenoden kommer att ställas ut på fyra världsberömda institutioner på USA:s östkust: Harvard Museum of Natural History, The New York Public Library, The New York Botanical Garden och Smithsonian National Museum of Natural History.
Systema Naturae, räknas som en av de hundra mest berömda vetenskapliga böckerna i världen. Exemplaret som turnerar i USA är Linnés egna Exemplar Auctoris, och gavs ut för första gången i Leiden 1735. Under Linnés livstid gavs den ut i tolv upplagor och av den här första upplagan är endast 43 kända exemplar i världen idag.
 
- Vi är oerhört glada för att kunna visa upp den svenska nationalklenoden här i USA, säger Jonas Hafström, Sveriges ambassadör i Washington. Linné har fått stor uppmärksamhet i de ledande vetenskapliga tidskrifterna och entusiasmen bland de amerikanska institutionerna inför visningarna är mycket stor.

 
När Linnés egna Systema Naturae åker på turné lockar den många av världens ledande vetenskapsmän. Med på Harvards museum finns bland andra gurun inom biologisk mångfald, Edward O Wilson, professor i entomologi på Harvard University, ett av världens ledande universitet. Sedan 1987 är han hedersdoktor vid Uppsala universitet. Han är också grundaren av The Encyclopedia of Life, EOL, en digital databas där han vill samla alla 1,8 miljoner arter som idag är kända. Det är ett långsiktigt arbete med Linneanska rötter som beräknas vara klart om tio år. Edward O Wilson kommer också att medverka på både The New York Public Library och The New York Botanical Garden.

 
- Detta är ett unikt tillfälle att på fyra verkligt centrala amerikanska institutioner visa upp ett av den europeiska naturvetenskapens viktigaste dokument, säger Mats Bergquist, Internationell samordnare för Linné2007.

 
Med under turnén finns också en rad svenska vetenskapsmän med. Professor Tore Frängsmyr talar på The New York Public Library om Linnaeus - a Man of Paradoxes och professor Gunnar Broberg talar på Smithsonian National Museum of Natural History om An Historical Perspective on Linnaeus. Under visningen på Smithsonian medverkar också utrikesminister Carl Bildt.
Från USA medverkar en rad vetenskapsmän i programmet och talar under rubriker som: Alternative Systems of Classification, Barcode of Life and Linnean Taxonomy och The Encyclopedia of Life and Linnean Taxonomy. För närmare information se bifogat program.

 
Linné2007 är arrangör av turnén i samarbete med Svenska ambassaden i Washington och Sveriges generalkonsulat i New York. Visningen av Systema Naturae görs möjligt genom att Svenska Läkaresällskapet, som äger boken, gett tillstånd till visningen och genom stöd från Catarina och Sven Hagströmers Stiftelse.

 
Länkar till de fyra:
Smithsonian National Museum of Natural History. http://www.mnh.si.edu/
Harvard Museum of Natural History  http://www.hmnh.harvard.edu/index.php
The New York Public Library  http://www.nypl.org/pr/
The New York Botanical Garden http://www.nybg.org/

 
Fakta Systema Naturae och Hagströmer Biblioteket I Systema Naturae beskriver Linné alla arter av växter, djur och mineraler som han kände till och han har grupperat arterna efter noggranna observationer av växternas kännetecken. Linné delade in växtriket i 24 klasser som han namngav efter antalet och anordningen av ståndarna inuti blomman. Arterna tilldelas ett vetenskapligt namn på latin som består av artens släkt samt en unik beteckning för arten. Första upplagan av Systema Naturae från 1735 är en sällsynt bok. Ove Hagelin har spårat 43 exemplar spridda runt världen. Den ingår tillsammans med andra milstolpar i vetenskapens historia som Copernicus och Newton i Horblits “One Hundred Books Famous in Science". Den tolfte upplagan (1766-68) blev den sista som redigerades av Linné själv, och antalet sidor hade då ökat från 14 till 2374 sidor.  

I det här unika exemplaret av Systema Naturae finns extra insatt den graverade plansch med ståndare och pistiller som illustrerar de 24 klasserna i Linnés sexualsystem över växterna, som tecknats, graverats och handkolorerats av Georg Dionysius Ehret, en av 1700-talets främsta blomstermålare och illustratör till botaniska praktverk. Ehret träffade Linné, när han sökte upp den rike finansmannen George Clifford på godset Hartecamp i Holland för att försöka sälja några av sina blomstermålningar.  Linné var då anställd hos Clifford som både läkare och föreståndare för Cliffords botaniska trädgård, den främsta i norra Europa.

Det var under sina tre år hos Clifford på Hartecamp som Linné fullbordade de flesta av sina huvudverk. Ehret fick i uppdrag att teckna planscherna till Linnés främsta botaniska illustrerade bokverk, Hortus Cliffortianus, och gav 1736 ut sin plansch över Linnés 24 klasser, som redan året efter kopierades för att illustrera Linnés Genera Plantarum och sedan plagierats i mängder av versioner och idag hör till en av de mest kända i botanikens historia.  Originalet är däremot en raritet, känd i endast en handfull exemplar, där alla utom ett, har återfunnits inbundna i Systema Naturae.   Hagströmer Biblioteket Systema Naturae finns idag i Hagströmer Biblioteket i Stockholm som tagit hand om värdefulla böcker ur Svenska Läkaresällskapets samt Karolinska Institutets äldre boksamlingar. Den värdefullaste delen härstammar dock från det gamla Collegium Medicums samlingar, som 1816 övertogs av Karolinska Institutets bibliotek.

Hagströmer Bibliotekets uppgift är att samla in, vårda, bevara, och dokumentera äldre, sällsynta, epokgörande eller på andra sätt viktiga och intressanta böcker, trycksaker, planscher, porträtt och handskrifter, som rör medicinens och angränsande ämnens historia.   Anders Johan Hagströmer (1753-1830), linnélärjunge, professor i anatomi, en av grundarna av Svenska Läkare Sällskapet, generaldirektör för Rikets Lasaretter och Karolinska Institutets förste rektor, var dessutom boksamlare, vars bibliotek med medicinska böcker i omgångar donerades och idag utgör en av grundstenarna i det bibliotek som tillkom 1997 och bär hans namn.

I Hagströmer Biblioteket, som skall betraktas som ett medicinhistoriskt bokmuseum, har de äldre tryckta böckerna och handskrifterna, som sedan början av 1800-talet förvarats i Läkaresällskapets och Karolinska Institutes bibliotek, nu samlats under ett tak. Det rör sig idag om ca 25 000 böcker, de flesta tryckta före 1860, den äldsta i Venedig, 1488, men också stora handskriftssamlingar och porträtt. Praktiskt taget allt utgörs av gåvor och donationer från några av våra mest namnkunniga svenska läkare under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Flera värdefulla donationer av privata specialsamlingar tillkom även i början av 1900-talet, däribland Gustaf Retzius bibliotek.   Hagströmer Biblioteket hoppas under Linné2007 kunna lägga ut valda delar av sitt bokmuseum på Internet med namnet BIBLIOTHECA SYSTEMA NATURAE.

 

 

 

Systema Naturae Linnés eget exemplar.
Foto. Mariethe Larsson