Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Skolprojektet

En nationell satsning på skolan sker i ett samarbete mellan Jubileumsdelegationen och  Myndigheten för skolutveckling. Målgruppen är främst lärare inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Även naturskolor omfattas av satsningen. Framtaget material blir också tillgängligt för folkbildning/studieförbund. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik i Uppsala ansvarar för arbetet med Skolprojekt Linné. Det övergripande målet är att stimulera till lärande, fortsatta studier och även till forskarutbildning och forskning.

Linnéinspiration för  undervisning
Syftet med Skolprojekt Linné är att bidra med inspiration och goda idéer till lärare som kan användas i hela skolan i ett tvärvetenskapligt inriktat arbete där naturvetenskap ingår i ett brett sammanhang tillsammans med många andra ämnen. Genom Skolprojekt Linné kan Carl von Linné bli en utgångspunkt för att utveckla arbetet i skolan med start under jubileumsåret 2007.

Skolprojektet:

  • vill stimulera nyfikenhet och upptäckarglädje och lusten att lära.
  • vill inspirera till ett undersökande arbetssätt
  • vill ge tillfälle till reflektion över Linné och hans tid, samt stimulera till diskussion om utvecklingen fram till idag och i framtiden.
  • tar sin utgångspunkt i aktuell forskning inom olika kunskapsområden och är konkret användbart i skolan.
  • genomsyras av ett miljöperspektiv dvs. hållbar utveckling och biologisk mångfald. Naturmiljön och utomhuspedagogik är centralt.
  • är anpassat till skolans styrdokument och visar att arbete med Linné som utgångspunkt ger stora möjligheter att nå såväl läroplansmål som mål i olika ämnen.
  • är tänkt för lärare med olika utbildningsbakgrund och för att användas av olika    åldrar i olika undervisningssituationer

Utgångspunkten för skolprojektet är följande teman: Linné och organismvärlden, Linné och läkekonsten, Linnés 1700-tal och Linné i Sverige och världen. En tryckt skrift som kopplas till en webbsida kommer att tas fram.

Skolsatsningen omfattar:
1. Utmärkelsen Linnéskola 2007.
2. Framtagande av ett tryckt idé- och inspirationsmaterial för undervisning.
3. Framtagande av en kompletterande webbsida som skall uppdateras och kunna utnyttjas även efter jubileumsåret
4. Genomförande av idé- och upplevelsedagar, workshops och annan kompetensutveckling med Linnétema för lärare.

Miljöinnehåll i Skolprojekt Linné
Linnéjubiléet 2007 genomsyras av miljötänkande och miljöhänsyn i Carl von Linnés anda. Linné hade förståelse för samspelet i naturen och var den förste som beskrev ekologiska samband och står därmed som symbol för hållbar utveckling.

För Skolprojekt Linné är det ett viktigt mål att engagera skolans elever i miljöarbetet genom att visa på mångfalden i naturen och betydelsen av en hållbar utveckling för människor och samhälle. Det material som tas fram inom ramen för skolprojekt Linné genomsyras av engagemang för natur- och miljöfrågor.

Projektansvarig
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik i Uppsala ansvarar för arbetet med Skolprojekt Linné. Projektet stöds ekonomiskt av Myndigheten för skolutveckling.

Information och kontakt
Skolan kommer få information om Skolprojekt Linné under januari 2007. Skolmaterialet (såväl tryckt som webb-baserat) kommer successivt att bli tillgängligt under januari-februari 07.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik:
Britt-Marie Lidesten , projektledare,
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

© Bild från Fredriksdals trädgårdar