Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

System och passion-Linnés dröm om växternas ordning

Linnés Sexualsystem ingick i Systema Naturae som publicerades 1735. I Sexualsystemet beskrevs växternas indelning på ett nytt sätt. I Systema Naturae ingick också djurriket och stenriket.
Då Linné skapade systemet undersökte han hur blommorna är uppbyggda sexuellt, han räknade antalet ståndare och undersökte hur pistiller och ståndare var placerade i förhållande till varandra. På detta sätt kom han fram till ett system bestående av tjugofyra klasser i vilket han tänkte sig all världens växter kunde sorteras in. De flesta i Linnés samtid var långt ifrån införstådda med att även växterna fortplantar sig sexuellt. För att åskådliggöra detta valde Linné att beskriva de tjugofyra klasserna som olika konstellationer av män och kvinnor i äktenskap. I bland valde han att använda brudkammaren som metafor för befruktningen.
 
 "System och passion-Linnés dröm om växternas ordning" är en bok och utställning  som
handlar om det som redan på sjuttonhundratalet gjorde Linné berömd internationellt. Utställningen är koncentrerad till att belysa sexualsystemet. I boken görs ett avstamp i sjuttonhundratalets sätt att beskriva växternas släktskap med varandra.  Bokens textförfattare, Nils Uddenberg beskriver också kritiken mot och utvecklingen efter Linné fram till våra dagar.
 
Helene Schmitz är fotograf bosatt i Stockholm . Hon har gjort flera uppmärksammade utställningar som har visats i Sverige och internationellt. Bland hennes mest kända arbeten är "Livingrooms" från 1996. År 2003 gjorde hon sin första bok "blow up" " som nominerades till Augustpriset i litteratur 2003.
 
I "blow up" fotograferade Schmitz extrema närbilder på växter. Under arbetet med denna bok studerade hon Linnés texter om växterna. Hon blev förundrad över Linnés besatthet av att skapa ett system för alla världens levande organismer. När hon läste hans beskrivningar av sexualsystemet blev hon också intresserad av hans sätt att med metaforer beskriva växternas sexualitet för sin samtid. Schmitz  letade efter litteratur från sjuttonhundratalet och framåt, utan att hitta något verk som med illustrationer eller fotografier beskriver sexualsystemet. Hon fick då idén att göra ett projekt som med fotografier  belyser hur Linné  tänkte när han skapade sitt system.  Var och en av de tjugofyra klasserna är i utställningen representerad av en växt.

 All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

© Fotograf Helene Schmitz