Skrifter

transparant_2000x1000_3.png

Årsskrift och avhandlingar

En av Linnésällskapets huvuduppgifter är att utge skrifter av och om Linné och hans lärjungar.
 

Svenska Linnésällskapets Årsskrift

I Svenska Linnésällskapets Årsskrift (SLÅ) publiceras artiklar som har anknytning till Linné, hans tid och hans vetenskap. Både vetenskapliga och mer populära uppsatser kan accepteras för publicering. Språket är normalt svenska men även engelska (i någon mån tyska och franska) bidrag kan accepteras.

Förfrågningar sändes till:
Professor David Dunér
Inst. för Kulturvetenskaper
LUX
Box 192
221 00 Lund
tel 046-222 09 61
David.Duner (a) kultur.lu.se

SLÅ började utkomma 1918 och är Sveriges äldsta årsskrift i sitt slag. Medlemmar erhåller årsskriften automatiskt, äldre årgångar finns att köpa i mån av tillgång. Ett register över årgångarna 1918-1985 har publicerats och omfattar artikelregister, bildregister och personregister. Registret över artiklarna (ej bild- och personregister) finns under länken Årsboken – register.

Om bidrag till SLÅ
Manuskript sänds i digital form som bifogat dokument via e-post till redaktionen. Det digitala format som bör användas är Word- eller RTF-format. Eventuella bilder till bidraget levereras digitalt. Konsultera redaktionen i förväg om lämpliga format. En artikel bör ej överstiga 60 000 tecken. Summary på engelska ska medfölja liksom uppgift om författarens akademiska grad och institutionstillhörighet. Noter numreras löpande som slutnoter. Första gången en hänvisning förekommer ska all bibliografisk information skrivas ut i enlighet med exemplen nedan. Därefetr räcker det med att ange författarnamn, tryckår och sida. Vid den första hänvisningen till en bok anges förlagsort, däremot ej förlag. SLÅ använder inte litteraturförteckning.

Exempel:
[bok] Carl von Linné, Caroli Linnaei Diaeta naturalis 1733. Linnés tankar om ett naturenligt levnadssätt (Stockholm, 1958), 168.
[artikel i antologi] Arvid Hj. Uggla, "Linné om öl och ölbrygd", i Bertil Nordenfelt (red.), Svenska bryggareföreningen 75 år. Minnesskrift 1960 (Stockholm, 1960), 11.
[artikel i tidskrift] Tycho Tullberg, "Linnés Hammarby", SLÅ 1918, 14.

Artikeln inleds med artikelförfattarens namn varefter följer artikelns titel. Onödiga blankrader bör undvikas. Underrubriker markeras genom kursiv stil. Nytt stycke markeras med indrag. Undvik förkortningar. De bidrag som inte följer ovan nämnda råd returneras med begäran om korrigering. Redaktionen förbehåller sig rätten att, i samråd med författaren, göra nödvändiga ändringar i insända bidrag. Redaktionen ansvarar inte för bidrag som inte uttryckligen beställts. Artikelförfattare får kostnadsfritt 25 särtryck av sitt bidrag. Textbidrag skickas till redaktören professor David Dunér, Inst. för kulturvetenskaper, LUX, Box 192, 221 00 Lund. E-post: David.Duner (a) kultur.lu.se. Bidrag för nästa volym av SLÅ måste vara redaktionen tillhanda senast den 1 juni 2020.

 

Valda avhandlingar

Inom serien Valda avhandlingar av Carl von Linné, utgivna i översättning av Svenska Linnésällskapet, har 84 avhandlingar givits ut - den senaste i raden handlar om skörbjugg.

Beställ här